27 stycznia 2022

Tabele minitoringowe NPRCz. 2.0

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że na podstawie §15 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, biblioteki pedagogiczne, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Programu, obowiązane są do udziału w badaniach na potrzeby ewaluacji i monitorowania wspomnianego programu.

W związku z powyższym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025 m.in. zamieszczone zostały:

 • tabele monitoringowe do wypełnienia przez beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz 2.0. Kierunku interwencji 3.1. i Kierunku interwencji 3.2.,
 • arkusze z instrukcją wypełniania tabel dotyczące poszczególnych kierunków interwencji, z którymi proszę zapoznać się przed rozpoczęciem uzupełniania arkusza właściwego,
 • tabele zawierające definicje wskaźników ujętych w tabelach monitoringowych.

Poniżej umieszczony został wzór klauzuli informacyjnej  dotyczącej współadministrowania danymi osobowymi, o których mowa w instrukcjach.

Kluazula informacyjna dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz

Uzupełnione tabele, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e, należy przesłać zwrotnie na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w wersji papierowej lub opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) wraz ze skanami, podpisanych przez osoby wskazane do kontaktu, klauzul informacyjnych.
Dodatkowo wersję edytowalną należy przekazać do koordynatora Programu na adres mailowy: bganczuk@kowroc.pl

 

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.