8 grudnia 2022

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 za 2022 rok- wzory dokumentów

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że na podstawie § 14. ust. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, „organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, przekazują wojewodzie sprawozdanie roczne
z realizacji Priorytetu 3 Programu”.

W związku z powyższym poniżej umieszczone zostały obowiązujące wzory sprawozdań za 2022 rok:

Kierunek_interwencji 3.1_sprawozdanie_organy_prowadzace

Kierunek_interwencji 3.2_sprawozdanie_organy_prowadzace

Zbiorcze_zestawienie_finansowe-organy_prowadzace

Sprawozdania należy przesłać podpisane przez osobę/osoby do tego uprawnione, na adres korespondencyjny Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub za pośrednictwem platformy ePUAP podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i dodatkowo wersję edytowalną wypełnionych tabel na adres: rozwojczytelnictwa@kowroc.pl

Ponadto mając na uwadze zapisy §15 ust. 1 i 2 rozporządzenia wszyscy benificjenci i wnioskodawcy obowiązani są do przekazywania danych na potrzeby ewaluacji i monitorowania Programu.

Poniżej zamieszczone zostały tabele i instrukcje do ich wypełniania, które należy uzupełnić w zależności od rodzaju kierunku interwencji i sposobu kwalifikacji złożonego wniosku i tak:

  • wnioskodawcy, czyli placówki, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które składały wniosek ale nie otrzymały dofinansowania uzupełniają tylko zakładkę „Wnioski K.I. 3.1” lub „Wnioski K.I. 3.2”
  • benificjenci, czyli placówki, szkoły i biblioteki pedagogiczne we współpracy ze swoimi organami prowadzącymi, które otrzymały dofinansowanie uzupełniają wszystkie zakładki zawarte w załączonych tabelach monitoringowych tzn.  dotyczące wniosków, umów i danych sprawozdawczych.

Priorytet 3 tabele monitoringowe – organy

Instrukcja_wypełnienia_Tabele_monitoringowe_Priorytet_3_Kierunek_interwencji_31

Instrukcja_wypełnienia_Tabele_monitoringowe_Priorytet_3_Kierunek_interwencji_32

Zważywszy na fakt, iż  powyższe tabele zawierać będą dane osobowe pracowników placówek i szkół, wskazanych w odpowiednich kolumnach jako odpowiedzialnych za przygotowanie wniosku lub odpowiedzialnych za wdrożenie projektu, konieczne jest podpisanie, przez każdego z nich, klauzuli informacyjnej, dotyczącej współadministrowania ich danymi.
Odpowiedni wzór klauzuli (dla Benificjentów lub Wnioskodawców) należy  uzupełnić o numer Kierunku Interwencji, wydrukować, podpisać odręcznie i przesłać w formie, pliku PDF, opisanego nazwą szkoły, przedszkola lub biblioteki pedagogicznej i inicjałami osoby podpisującej.

Klauzula_informacyjna_dla_Wnioskodawców_Priorytetu_3_NPRCz_2.0

Klauzula_informacyjna_dla_beneficjentów_Priorytetu_3_NPRCz 2.0

Odwzorowanie klauzul wraz z wersją edytowalną tabeli monitoringowej należy przesłać, tylko na dedykowany programowi adres e-mail: rozwojczytelnictwa@kowroc.pl

do dnia 15 stycznia 2023 r.

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.