8 grudnia 2022

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że zbliżają się terminy  złożenia sprawozdań z realizacji zadań w ramach modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”:

  • do dnia 28 lutego 2023 r. publiczne szkoły podstawowe objęte wsparciem przekazują sprawozdanie do swoich organów prowadzących,
  • do dnia 31 marca 2023 r. organy prowadzące wyżej wspomniane szkoły przekazują sprawozdanie do Wojewody Dolnośląskiego.

Wersję papierową sprawozdania, podpisaną przez upoważnioną osobę/osoby należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub w przypadku wersji elektronicznego dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Dodatkowo wersję edytowalną prosimy wysłać na adres poczty elektronicznej: bganczuk@kowroc.pl tytułując: „Posiłek w szkole i w domu-sprawozdanie 2022”.

Poniżej załączamy obowiązujące wzory sprawozdań:

20221109_1_wzór_sprawozdania_szkoły_do_organu_prowadzącego_z_realizacji_zadania_za_2022_rok_w_2023_roku

20221108_2_wzór_sprawozdania_organu_prowadzącego_do_wojewody_z_realizacji_zadania_za_2022_rok_w_2023_roku

Informacje na temat programu i obowiązujących wzorów dokumentów można również odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-dokumentacji-modulu-3-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2022-r

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.