22 lutego 2023

Sejm Dzieci i Młodzieży 2023

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół.

 

28 lutego 2023 r. o rozpocznie się rekrutacja do XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w 2023 r.

Temat tegorocznej sesji:

„Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim”.

Organizatorem sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w 2023 r. jest Kancelaria Sejmu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

Sejm Dzieci i Młodzieży porusza tematy ważne dla kształtowania postaw młodych Polaków, ponieważ jego głównym celem jest edukacja do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym na zasadach demokratycznych. Intencją jego organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Do udziału w konkursie zaproszone są dwuosobowe zespoły złożone z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół. Prosimy pamiętać, że zgodnie z regulaminem każdy uczestnik Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM) najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu musi mieć ukończone 13 lat a w dniu 1 czerwca br. nie może mieć ukończonych 18, nie może też być uczestnikiem poprzednich sesji SDiM.

Harmonogram tegorocznej sesji SDiM przedstawia się następująco:

 • 1 marca 2023 r. o godz. 13:00 – rozpoczęcie rekrutacji;
 • 31 marca 2023 r. do godz. 15:00 – koniec rejestracji zespołów na platformie internetowej SDiM;
 • 3 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59 – ostateczny termin na opublikowanie przez zespoły relacji z wykonanego zadania rekrutacyjnego na platformie SDiM;
 • 4-27 kwietnia 2023 r. – 2023 r. – czas na sprawdzenie prac konkursowych;
 • 28 kwietnia 2023 r. do godz. 18:00 – publikacja listy uczestników i uczestniczek na platformie internetowej SDiM, stronach internetowych organizatora sesji i współorganizatorów;
 • 20 maja 2023 r. – seminaria dla członków komisji SDiM;
 • 21 maja 2023 r. – posiedzenie komisji SDiM;
 • 31 maja 2023 r. – zajęcia dla uczestników i uczestniczek SDiM (wszystkie zakwalifikowane zespoły);
 • 1 czerwca 2023 r. – posiedzenie SDiM.

 

Więcej informacji na stronie https://www.sdim.edu.pl/ oraz Facebooku.

Zapraszamy do udziału!

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.