15 maja 2017

Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminaria przygotowujące koordynatorów będą zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Trzydniowe seminaria odbędą się w okresie od czerwca do lipca 2017 r.

Koordynatorzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Udział w seminarium i materiały będą bezpłatne. Koordynatorzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Osoby zainteresowane stanowiskiem koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych proszone są o dokładne zapoznanie się z załączonym materiałem i dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 26 maja 2017 r. na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1,  50 – 153 Wrocław z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie-koordynator.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 26 maja 2017 r.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Sandecka

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji

w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

załącznik nr 2 – Zasady wyboru koordynatorów

załącznik nr 3 – Ogłoszenie koordynatorzy

załącznik nr 4 – Wymagania wobec kandydatów na koordynatorów

załącznik nr 5 – Formularz zgłoszeniowy koordynatorzy

załącznik nr 6 – Karta oceny koordynatorów

załącznik nr 8 – Deklaracja współpracy koordynatora

załącznik nr 11 – Oświadczenie uczestnika projektu

Idź do góry