18 lipca 2022

Rekrutacja 2022/2023 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych

województwa dolnośląskiego

Na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), mając na uwadze obowiązek zorganizowania punktu informacyjnego o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych, Dolnośląski Kurator Oświaty ustalił sposób przekazywania informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego polegający na wypełnieniu elektronicznego formularza, który znajduje pod adresem: https://edu.kuratorium.wroclaw.pl.

Wobec powyższego dyrektorzy publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia dla młodzieży, którzy po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły nadal dysponują wolnymi miejscami w szkole, są zobowiązani złożyć informację o liczbie wolnych miejsc w terminach: do 1 sierpnia 2022 r.1 w postępowaniu rekrutacyjnym oraz do 23 sierpnia 2022 r.1 w postępowaniu uzupełniającym, wypełniając elektroniczny formularz, który znajduje się pod adresem: https://edu.kuratorium.wroclaw.pl.

Jednocześnie informuję, że do 31 sierpnia 2022 r. szkoły mają możliwość aktualizowania danych na bieżąco.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  • 71 340 60 50 lub 71 340 63 38 (kwestie merytoryczne),
  • 71 340 66 13 (obsługa i dostęp do formularza elektronicznego).

 

Z poważaniem

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

 

 

[1] art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.