20 listopada 2023

Przypomnienie zasad prowadzenia działalności stowarzyszeń i organizacji w szkole i placówce

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo oświatowe w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

Zapraszając stowarzyszenia i organizacje do prowadzenia działań w szkole/placówce warto/należy pamiętać:

 • że jest to możliwe, jeżeli celem statutowym podejmujących działania w szkole/placówce stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/ placówki;
 • podjęcie działalności w szkole/placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców;
 • przez działalność w szkole, o której mowa w art. 86 ustawy, należy rozumieć każdą aktywność i każdą formę społecznego oddziaływania, informowania, propagowania idei, prowadzenia badań, którą dany podmiot podejmuje w stosunku do uczniów, korzystając ze wsparcia, choćby biernego, szkoły lub placówki;
 • niezależnie od powyższego, udział dziecka w jakiejkolwiek działalności szkoły podejmowanej we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami wymaga zgody rodziców uczniów niepełnoletnich. W szczególności należy zwrócić uwagę na zapisy 53 ust. 3 Konstytucji RP, tj. prawa rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania moralnego i religijnego dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. W związku z tym niezależnie od wymogu uzyskania pozytywnej opinii rady rodziców, każdy z rodziców uczniów powinien być indywidualnie poinformowany o planowanych działaniach oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec udziału swojego dziecka w nich. Najbardziej odpowiednią praktyką byłoby uzyskanie indywidualnej zgody na udział ucznia w przedsięwzięciu (podobnie jak ma to miejsce np. przy okazji organizacji wycieczki szkolnej).

 

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.