9 listopada 2021

Projekt edukacyjny „Moje finanse”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół,

 

w imieniu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości informujemy o realizowanym projekcie edukacyjnym pt. „Moje finanse”.

Program „Moje finanse” skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego kapitału społecznego, ekonomicznego, a także budowanie swojej przyszłości zawodowej.

Program „Moje finanse” wpisuje się w cele i zadania systemu oświaty wskazane w ustawie art. 1 Ustawy Prawo oświatowe, w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej, w rozporządzeniu w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Umożliwia realizację kierunków polityki oświatowej ogłoszonej przez MEiN na rok szkolny 2021/22, w tym pkt 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. Wpływa na rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji społecznych przy realizacji projektów edukacyjnych.

Uczestnicy, zarówno nauczyciele jak i uczniowie, otrzymują bezpłatny pakiet dydaktyczny oraz dostęp do platformy edukacyjnej. Istotnym elementem programu są bezpłatne warsztaty edukacyjne oraz wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przygotowujące ich do realizacji programu w szkołach. Co roku w programie bierze udział około 1600 nauczycieli z całej Polski. Program objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie:  https://moje-finanse.junior.org.pl/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.