12 marca 2019

Projekt edukacyjny „Godność. Wolność. Niepodległość”- rekomendacje w sprawie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku.

niepodlegla-2018-program

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i organizatorzy wypoczynku dzieci młodzieży

Informujemy, że w 2019 roku  kontynuowany jest projekt edukacyjny „Godność. Wolność. Niepodległość”, który został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach  wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”. Jego głównym celem jest wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych oraz wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka.  Wypoczynek dzieci i młodzieży, organizowany w czasie ferii letnich w 2019 r. , może być okazją do podejmowania ciekawych inicjatyw w oparciu o ww. program.

W związku z powyższym wypoczynek finansowany ze środków budżetu państwa organizowany w czasie ferii letnich w 2019 r. powinien uwzględniać zarówno działania mające wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży jak również rozwój zainteresowań historycznych, a także wzmacnianie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Dlatego też, priorytetowo traktowany będzie organizowany odpoczynek:

1) uwzględniający działania, w zakresie edukacji patriotycznej
i obywatelskiej, związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

2) promujący pobyt w miejscach związanych ze znanymi postaciami kultury i historii naszego kraju,

3) wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu,

4)   integrujący społecznie  dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Zaangażowanie organizatorów wypoczynku w obchody „Roku dla Niepodległej” przyczyni się do podniesienia wiedzy i świadomości
na temat rangi wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości wśród dzieci i młodzieży.

 

niepodlegla-2018-program

Idź do góry