3 października 2017

Projekt dla nauczycieli języka niemieckiego

Szanowni Państwo,

wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła nowa edycja konkursu „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse“.

Klasa to miejsce, w którym nauczyciele i uczniowie spędzają większą część dnia. To miejsce nauki, ale nie tylko. To tutaj nawiązuje się przyjaźnie, dyskutuje, podejmuje decyzje. Klasa jest czymś więcej niż miejscem przekazywania wiedzy.
Z tego powodu Goethe Institut rozpoczyna projekt „Niemiecki ma klasę”, którego istotą jest przekształcenie klasy, w której odbywają się lekcje języka niemieckiego, w przyjazną przestrzeń do nauki i pracy. Ten projekt to również doskonała okazja do motywowania uczniów do nauki tego języka – w działaniu, poprzez ruch i zabawę.

W poprzednim roku szkolnym biorącym udział nauczycielom udało się zachęcić ponad 2200 uczniów z całej polski do zaangażowania się na rzecz swojej szkoły oraz partycypacji w życiu szkolnym i uczenia się przy tym języka niemieckiego. W efekcie powstało 116 nowo zaaranżowanych sal lekcyjnych do nauki tego języka. Po zakończeniu prac projektowych ponad 3/4 ankietowanych nauczycieli zauważyło wzrost popularności przedmiotu wśród uczniów i znaczący wzrost ich aktywności na lekcjach. Sami uczniowie chętniej się uczą i deklarują większą przychylność dla tego przedmiotu, co wynika z przeprowadzonej ewaluacji projektu.

Projekt uzyskał certyfikat European Language Label, europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, a patronat honorowy nad projektem przejęła Minister Edukacji Narodowej.

 

Na stronie internetowej www.goethe.de/polska/nmk znajduje się ponadto aktualny regulamin wraz z informacjami nt. konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 października 2017.

 

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.