29 czerwca 2022

Podsumowanie VIII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej, w którym brali udział przedstawiciele:

 • Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
 • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
 • Urzędu Miejskiego Wrocławia – Departamentu Zrównoważonego Rozwoju,
 • Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Celem spotkania Forum było podsumowanie VIII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich” i wyłonienie Lidera Edukacji Ekologicznej oraz wyróżnienie przedszkoli/szkół/placówek oświatowo-wychowawczych, które najefektywniej prowadziły działalność prośrodowiskową w ramach Sieci.

Ocenie poddano działalność proekologiczną podejmowaną przez poszczególne placówki,
w oparciu o analizę arkuszy ewaluacyjnych zrealizowanych projektów oraz materiały zamieszczone na stronie internetowej szkół i przedszkoli.

W wyniku  głosowania tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej w roku 2022 przyznano:

w kategorii przedszkoli:

–  Przedszkolu Miejskiemu nr 1 w Lubinie

w kategorii szkół podstawowych:

– Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej

w kategorii szkół ponadpodstawowych:

Międzynarodowemu Liceum Ogólnokształcącemu we Wrocławiu

W kategorii placówek oświatowo-wychowawczych

– nie przyznano

(czek na 1000 zł  nagroda ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu)

Nagrodę Specjalną przyznano:

 Liceum Ogólnokształcącemu w Powiatowym  Zespole Szkół w Żmigrodzie


( warsztaty dla uczniów w Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu ufundowane przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych).

Wyróżniono:

– Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślubowie


(nagroda rzeczowa ufundowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty)

Dolnośląskie Forum Edukacji Ekologicznej zdecydowało również, że Certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój otrzymują szkoły, przedszkola i placówki, które realizowały projekty w zakresie edukacji ekologicznej w dwóch kolejnych edycjach tj. w VII i VIII edycji oraz przysłały arkusze ewaluacyjne. Są to:

 1. Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids” w Siechnicach
 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy
 5. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Ślubowie
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej

 

Pozostałe szkoły otrzymują dyplom wraz z gratulacjami za udział w VIII edycji funkcjonowania Sieci.

Wręczenie dyplomów i nagród, a także certyfikatów odbędzie się  podczas uroczystości we wrześniu 2022 r. Zaproszenia na uroczystość przesłane zostaną do szkół pocztą.

Załącznik

Lista szkół, zgłoszonych do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój, które złożyły arkusze ewaluacyjne. (DOCX, 21 KB)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.