29 maja 2024

„Podróże z klasą” – to nowe przedsięwzięcie, dzięki któremu uczniowie będą mieli okazję poznać polską tradycję, kulturę oraz osiągnięcia nauki.

„Podróże z klasą”

Status

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 19 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna

Komunikat Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” .

Podstawowe zasady przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych, zwanego dalej „zadaniem”. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji,  kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na finansowanie wycieczek szkolnych.

W ramach „Podróże z klasą” finansowaniu podlegają wycieczki:

 • w przypadku wycieczki dwudniowej – w wysokości do 20 000 zł;
 • w przypadku wycieczki trzydniowej – w wysokości do 30 000 zł;
 • w przypadku wycieczki czterodniowej – w wysokości do 40 000 zł;
 • w przypadku wycieczki pięciodniowej –  w wysokości do 50 000 zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Dla kogo

Wniosek o udział w realizacji przedsięwzięcia może złożyć organ prowadzący publiczną lub niepubliczną: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową (liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę II stopnia, szkołę specjalną przysposabiającą do pracy), dla dzieci i młodzieży, szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, będący:

 1. jednostką samorządu terytorialnego;
 2. osobą prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego;
 3. osobą fizyczną.

Finansowanie

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2024 r. przewidziana jest łączna kwota 60 mln zł.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,
 • bilety wstępu,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Jeżeli kwota dotacji pokrywa całkowicie koszty wycieczki, o których mowa wyżej, nie jest wymagany wkład własny Wykonawcy. Przy czym koszt prowizji podmiotu zewnętrznego organizującego wycieczkę (np. biura turystycznego) może być sfinansowany wyłącznie ze środków własnych wnioskodawcy.

Terminy

Nabór wniosków od organów prowadzących rusza 19 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego może być złożony od dnia ogłoszenia przez Ministra Edukacji komunikatu o wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia, tj. 29 maja 2024 r.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udział w przedsięwzięciu (wzór wniosku dyrektora szkoły w załącznikach poniżej).
Dopuszcza się dwa sposoby złożenia wniosku do MEN (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego):

 1. W przypadku kiedy Wnioskodawcą jest organ będący jednostką samorządu terytorialnego (JST) w systemie składa on wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki  – w przypadku osoby upoważnionej przez organ (np. pracownik organu) należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej).
 2. W przypadku Wnioskodawcy nie będącego JST (osoby prawne inne niż JST, osoby fizyczne) wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki składany jest przez dyrektora szkoły lub inną osobę upoważnioną przez organ prowadzący tą szkołę. Osoba ta składa w systemie teleinformatycznym oświadczenie, że została upoważniona przez organ prowadzący szkołę, której dotyczy wniosek o dofinansowanie wycieczki, do złożenia formularza ogólnego i wniosku oraz składania oświadczeń woli
  w imieniu organu prowadzącego szkołę. Do oświadczenia załącza stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej).

Wraz z formularzem ogólnym Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że:

 1. przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
 2. zadanie nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
 4. wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 5. nie zalega z wpłatami z tytułu należności podatkowych (nie dotyczy JST);
 6. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy JST).

O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie wycieczki w systemie teleinformatycznym.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”.

Informacje

Informacje w sprawie przedsięwzięcia uzyskać można w Departamencie Komunikacji (MEN), e-mail: podrozezklasa@men.gov.pl, nr telefonu:(22) 34 74 843, (22) 34 74 281, (22) 34 74 459, (22) 34 74 680 (w godzinach otwarcia urzędu).

Materiały

Komunikat Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Podróże z klasą”
20240529​_Przedsięwzięcia​_Ministra​_Edukacji​_pn​_​_Podróże​_z​_klasą​_29052024​_r​_pdf.pdf 0.19MB
Komunikat Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ,,Podróże z klasą”
20240529​_Komunikat​_o​_wysokości​_środków​_finansowych​_29052024​_r.pdf 0.14MB
Wzór wniosku dyrektora szkoły
20240529​_Zał​_1​_Wzór​_wniosku​_dyrektora​_szkoły​_przedsięwziecie​_Podróże​_z​_klasą​_29052024.doc 0.08MB
Wzór sprawozdania dyrektora szkoły
20240529​_​_Zał​_2​_​_Wzor​_sprawozdanie​_dyrektora​_szkoły​_przedsięwziecie​_Podróże​_z​_klasą​_29052024.doc 0.08MB
Klauzula informacyjna RODO
20240529​_Informacje​_dotyczące​_przetwarzania​_danych​_osobowych.docx 0.02MB
Wzór pełnomocnictwa dla organów będących JST
20240529​_wzór​_pelnomocnictwa​_dla​_organów​_będących​_JST.docx 0.02MB
Wzór pełnomocnictwa dla organów niebędących JST
20240529​_wzór​_pelnomocnictwa​_dla​_organów​_niebędących​_JST.docx 0.02MB

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.