2 kwietnia 2019

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  • nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
  • nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny
    z początkiem kolejnego roku szkolnego,
  • nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie  20
    ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela;
  • nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w wygaszanych gimnazjach
    w trybie  226ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, tj. w roku szkolnym 2018/2019 (w ostatnim roku szkolnym funkcjonowania szkoły tego typu), z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.

W kontekście powyższych przepisów przypominam Państwu o obowiązku dyrektora szkoły do przekazywania kuratorowi oświaty w okresie do 31 sierpnia 2023 r.  informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w celu udostępnienia tych informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zgodnie z art. 224 ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Z poważaniem

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Idź do góry