1 lutego 2023

„Pamiętnik pokoleń – Świadkowie historii” – IV edycja konkursu literackiego

Pamiętnik pokoleń – Świadkowie historii” –  to tytuł IV edycji konkursu literackiego pod Patronatem Honorowym Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, do udziału w którym zaprasza Starostwo Powiatowe w Legnicy. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu Województwa Dolnośląskiego, którzy mają kresowe korzenie lub dziedzictwo Kresów Wschodnich jest im bliskie.

Zadanie polega na znalezieniu w swoim środowisku i opisaniu historii związanych z przybyciem po zakończeniu II wojny światowej przesiedleńców z Kresów Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane. Inicjatywa ma na celu pomóc ocalić od zapomnienia dziedzictwo kresowe na Dolnym Śląsku i zachować je dla przyszłych pokoleń.

Prace konkursowe, które należy kierować na adres siedziby Organizatora: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica lub na adres e-mail: k.cedro@powiat-legnicki.eu), przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2023 roku (z dopiskiem „Pamiętnik pokoleń – Świadkowie historii”).

Prace pisemne wraz z dokumentacją fotograficzną zostaną ocenione przez komisję konkursową i nagrodzone. Najlepsze zostaną dodatkowo opublikowane, wzorem poprzednich edycji,  w formie książkowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej dnia 13 czerwca 2023 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.powiat-legnicki.eu.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora najpóźniej dnia 23 czerwca 2023 roku.

Na ww. stronie internetowej znajdują się również linki do poprzednich edycji konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu do pobrania dostępne na stronie:

https://powiat-legnicki.eu/3512-iv-edycja-konkursu-literackiego-pt-pamietnik-pokolen-swiadkowie-historii

Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 76/72-43-418.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.