23 stycznia 2023

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych – nowa edycja!

Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs, przeprowadzany w formule online, skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz upowszechnianie zasad korzystania z prawa podatkowego. Organizatorem konkursu jest samorząd zawodowy doradców podatkowych. patronatu udzieliło Ministerstwo Finansów.

Organizatorzy zapraszają uczniów do udziału w konkursie poprzez platformę moodle, gdzie udzielenie odpowiedzi na 30 pytań testowych pozwoli wyłonić najlepszych uczestników. Na zwycięzców czekają wartościowe nagrody. Najlepszych 10 osób z każdego województwa przechodzi do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Katowicach. Zaproszenie skierowane jest także do wszystkich chętnych, którzy chcą rozwiązać test poza konkursem. Konkurs pozwala zweryfikować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Na stronie www.silesia.kidp.pl w zakładce KONKURSY znajdują się:

– regulamin konkursu;

– instrukcja obsługi testu;

– link do platformy moodle;

– ustawy i przepisy prawne;

– inne informacje dotyczące konkursu.

Należy zarezerwować odpowiednią ilość czasu na zalogowanie się i rejestrację do

Systemu.  Można to zrobić już na dwa dni przed terminem konkursu.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 3 marca 2023 w godz. od 10.00 do 18.00.

Test należy ukończyć do godziny 18.00.

Dodatkowe informacje: tel. 32 258 10 45, mail slaski@kidp.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.