15 marca 2023

„Posiłek w szkole i w domu”- obowiązujące dokumenty modułu 3 wieloletniego rządowego programu

Szanowni Państwo !

Przypominamy, że dnia 31 marca 2023 r. mija termin przekazania przez organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe, rozliczenia otrzymanego w 2022 r.  dofinansowania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

20221108_2_wzór_sprawozdania_organu_prowadzącego_do_wojewody_z_realizacji_zadania_za_2022_rok_w_2023_roku

Jednocześnie informujemy o ważnych terminach dotyczących składania wniosków o dofinansowanie dla publicznych szkół podstawowych w ramach w/w programu na rok 2023 r.:

  • do 15 kwietnia 2023 r.  szkoły mogą składać wniosek do organu prowadzącego,
  • do 30 kwietnia 2023 r. organy prowadzące występują do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia.

Poniżej załączamy obowiązujące wzory dokumentów:

20211229_1_wniosek_organu_prowadzącego_do_wojewody_o_udzielenie_wsparcia_finansowego

20211229_2_załącznik_nr_1_do_wniosku_organu_prowadzącego

Więcej szczegółowych informacji na temat programu oraz wzory formularzy można również odnaleźć na stronie internetowej klikając w link: Posiłek w szkole i w domu

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.