24 września 2018

Obchody Dnia Krajobrazu

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października 2018 r. obchodzony jest w Polsce Dzień Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Wpisując na stałe do kalendarza Dzień Krajobrazu inicjatorzy chcą uświadomić, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i społecznym, gospodarczym, czy kulturowym. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła decyzję, iż w 2018 r. przedsięwzięcia w ramach Dnia Krajobrazu będą prowadzone pod hasłem:  „Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas”.

Gorąco zachęcamy nauczycieli do aktywności na rzecz podnoszenia świadomości krajobrazowej wśród uczniów od najwcześniejszych lat szkolnych, szczególnie do organizacji spacerów krajobrazowych dla dzieci i młodzieży oraz do podejmowania różnorodnych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu. Interesującą ofertę edukacyjną w tym zakresie posiadają centra edukacyjne Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (szczególnie prężnie funkcjonujące Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu), a także Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Ciekawą propozycją jest również odrestaurowana w sierpniu 2018 r. ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Jarnołtów – Ratyń” znajdująca się na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”.

Z uwagi na fakt, iż rok 2018 jest wyjątkowy dla historii Polski proponujemy, by tegoroczne obchody nawiązywały również do stulecia odzyskanie przez naszą Ojczyznę niepodległości. Dlatego zachęcamy, aby w ramach organizowanych przez szkoły projektów uwzględniono również miejsca będące świadkami historii (krajobrazy pamięci, miejsca szczególne dla społeczności lokalnych i narodu polskiego).

Dodatkowe informacje na temat Dnia Krajobrazu dostępne  są na stronie:

www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu

plakat_DK_2018_icon

 

załącznik: plakat

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.