4 listopada 2022

Nawigacja w każdą pogodę – bezpłatny program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży

Nawigacja w każdą pogodę to nowoczesny program diagnostyczno-profilaktyczny oparty o aplikację internetową adresowany do starszych klas szkoły podstawowej oraz do szkół ponadpodstawowych. Został on opracowany w zeszłym roku szkolnym w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę zrealizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej dzięki wsparciu MEiN. W minionym roku z materiałów i wsparcia mentorskiego skorzystało ponad 1 000 szkół w całej Polsce. Dołącz do nich!

Przystępując do programu szkoły otrzymują:

 • zestaw materiałów diagnostycznych (ankiety online dla młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz szczegółowy raport z badań przeprowadzonych w szkole generowany przez aplikację w ciągu 1-2 dni po zakończeniu badań),
 • zestaw materiałów profilaktycznych (gotowe scenariusze lekcji oraz zbiór inspiracji do tworzenia własnych zajęć), do samodzielnego wykorzystania przez wychowawców klas w pracy wychowawczo-profilaktycznej z uczniami,
 • bezpłatny dostęp do aplikacji internetowej z materiałami szkoleniowymi umożliwiającymi samodzielne wdrożenie się do projektu,
 • udział w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do korzystania z programu. (dostępne po rejestracji w aplikacji).

Nawigacja w każdą pogodę to całkowicie bezpłatna, dostępna online, propozycja pomocy w diagnozie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej, materiały do pracy profilaktycznej oraz sprawdzone narzędzie do wzmacniania dobrego klimatu współpracy między trzema członami środowiska szkolnego (uczniowie, rodzice, nauczyciele). To także zbiór materiałów, pomocy dydaktycznych i multimedialnych dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i rodziców.

Program został przygotowany przez zespół ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Nawigacja w każdą pogodę to całościowa, uniwersalna inicjatywa profilaktyczna, która pomaga szkołom we wspieraniu kondycji psychicznej uczniów w trudnym okresie naznaczonym skutkami pandemii i wojny. Z elementów programu skorzystało ponad 1 000 szkół w całej Polsce. Wiele z nich przesłało do IPZIN konkretne informacje o korzyściach odniesionych z jego wykorzystania.

Każda szkoła, która zrealizuje pełny zakres działań profilaktycznych określonych w Nawigacji w każdą pogodę oraz przeprowadzi ewaluację tych działań, otrzymuje certyfikat „Szkoła na każdą pogodę”. Blisko 200 szkół w Polsce otrzymało taki certyfikat w ubiegłym roku szkolnym.

Zarejestruj się i weź udziału w ogólnopolskim projekcie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą

Zapraszamy również do Narzędziownika, w którym można znaleźć prezentacje i materiały multimedialne opracowane w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę. W Narzędziowniku prezentowane są:

 • streszczenia badań i raportów z badań naukowych dotyczących kondycji psychicznej dzieci i młodzieży podczas i po pandemii,
 • programy profilaktycznezbieżne z ideą „profilaktyki zintegrowanej” skierowane do młodzieży, wychowawców i rodziców,
 • artykuły, scenariusze zajęć, filmy,
 • dobre praktyki wyszukane podczas konferencji i seminariów.

Wszystkie materiały opracowane są w postaci przystępnych, konkretnych prezentacji i zwięzłych opisów. Dostęp bezpośrednio przez stronę www (bez rejestracji)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://ipzin.org/

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.