2 października 2023

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”- wzory wniosków na rok 2024.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż zbliża się termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2024 w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Do 31 października 2023 roku mogą składać wnioski do swoich organów prowadzących:

 • dyrektorzy przeszkoli, szkół, w których działają oddziały przedszkolne oraz – po raz pierwszy w tej edycji programu – osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego – w ramach Kierunku interwencji 3.1.
 • dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz bibliotek pedagogicznych – w ramach Kierunku interwencji 3.2.

Termin składania wniosków przez organy prowadzące w/w placówki mija 20 listopada 2023 roku.

Przypominamy, że realizacją zadania, w imieniu Wojewody Dolnośląskiego, zajmuje się Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, do którego należy kierować wnioski.

Obowiązujące w obecnym naborze wzory wniosków zostały załączone poniżej:

Do wniosku składanego przez placówki oświatowe do organów prowadzących należy dołączyć podpisaną, Klauzulę informacyjną dla Wnioskodawców Priorytetu 3 NPRCz 2.0 przez osobę odpowiedzialną za złożenie tegoż wniosku.

Klauzulę dla wnioskodawców podpisują ci, którzy składają wniosek i ich dane na nim widnieją :

 1. we wniosku szkoły lub placówki jest/są to osoba/y do kontaktu i dyrektor, jako podpisujący wniosek (wniosek wraz z podpisaną klauzulą informacyjną zostaje w organie);
 2. we wniosku, który składa organ do wojewody,  osoba upoważniona do składania wyjaśnień i osoba podpisująca wniosek (klauzule należy przekazać wraz z składanym wnioskiem).

Przed złożeniem wniosku przez organy prowadzące zachęcamy do zapoznania się z listą wskazówek, które mogą pomóc w prawidłowym ich wypełnianiu:

Uwagi do wypełniania wniosków.

Dodatkowo w Ministerstwie Edukacji i Nauki  opracowany został rodzaj poradnika dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz 2.0., który dostępny jest pod linkiem: Poradnik

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Kontakt do koordynatora NPRCz 2.0 w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu :
tel. 71 340 63 29
e-mail: rozwojczytelnictwa@kowroc.pl

Informacje na temat obecnego naboru dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem: NPRCz 2.0

Dodatkowe załączniki:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” 

Zaktualizowana_lista_gmin_zagrożonych_trwałą_marginalizacją,_programowanie_2021-2027

Zaktualizowana_imienna_lista_139_miast_średnich_tracących_funkcje_społeczno-gospodarcze (1)

Logotyp NPRCZ 2.0

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.