7 października 2022

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”- wzory wniosków na rok 2023.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” na 2023 rok.

Informujemy, że obowiązują wzory wniosków, które  zostały załączone poniżej:

20221010_0710_Wniosek_dyrektora_placówki_wychowania_przedszkolnego _2023

20221010_0710_Wniosek_dyrektora_szkoły_biblioteki_pedagogicznej_2023

20221010_0710_Wniosek_organu_prowadzącego_2023

20221010_Załącznik_do_wniosku_dla_organów_prowadzących_Zestawienie_podmiotów_wnioskujących_o_wsparcie_finansowe_2023

Realizacją zadania, w imieniu Wojewody Dolnośląskiego, zajmuje się Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, do którego należy kierować wnioski.

W celu wyeliminowania najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach, składanych w poprzednich latach przez organy prowadzące placówki oświatowe, poniżej w załączeniu przedstawiamy listę wskazówek w ramach wsparcia w tym zakresie.

Uwagi_do_wypelniania_wnioskow

Kontakt do koordynatora NPRCz 2.0 w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu :
tel. 713406329
e-mail: bganczuk@kowroc.pl

Informacje na temat obecnego naboru dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem: NPRCz_2.0

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.