12 września 2022

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”- terminy naboru wniosków na rok 2023.

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” na 2023 rok przypominamy, że terminy ich składania wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000167501.pdf

Terminy naborów na 2023 rok:
– do 31 października 2022 roku dyrektor odpowiednio placówki wychowania przedszkolnego (w ramach Kierunku interwencji 3.1), szkoły lub biblioteki pedagogicznej (w ramach Kierunku interwencji 3.2.) składa wniosek do swojego organu prowadzącego,
– do 20 listopada 2022 roku organ prowadzący odpowiednio placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną składa wniosek do właściwego wojewody

W naborze wniosków na 2023 rok będą mogły wziąć udział :

-w ramach Kierunku interwencji 3.1. tylko przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach.
Inne formy wychowania przedszkolnego (czyli punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego jeszcze w tym roku są wyłączone z naboru)
– w ramach Kierunku interwencji 3.2 szkoły publiczne i niepubliczne, podstawowe i ponadpodstawowe oraz biblioteki pedagogiczne.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.