28 lutego 2022

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- lista organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia w 2022 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy listę organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły
i biblioteki pedagogiczne, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia na realizację działań
w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 w  roku 2022.

NPRCz. 2.0- lista podmiotów zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w 2022 r.

Wnioski wszystkich podmiotów, które przeszły pozytywnie analizę formalną, zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół powołany zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
( Dz. U. z 2021 r. poz. 1675). Członkowie Zespołu dokonali oceny punktowej w zależności od stopnia realizacji zadania i zgodności z celami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Z uruchomionej kwoty dofinansowania w wysokości 1 865 726,01 zł podmiotom, które zakwalifikowano do otrzymania wsparcia finansowego przyznano łącznie 1 864 980 zł w tym:

 • 504 680 zł przyznano 193 placówkom wychowania przedszkolnego w ramach
  Kierunku interwencji 3.1,
 • 1 360 300 zł przyznano 143 szkołom lub bibliotekom pedagogicznym w ramach
  Kierunku interwencji 3.2.

Do otrzymania wsparcia zakwalifikowane zostały tylko te podmioty, które nie uzyskały środków w roku poprzednim.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.