13 października 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – informacja o naborze na rok szkolny 2021/2022

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu na rok szkolny 2021/2022, rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku:

– do 31 października 2021 r.   dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych składają wnioski  do organów prowadzących;

– do 20 listopada 2021 r. organy prowadzące  placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne występują z wnioskiem do Wojewody.

Realizacją zadania, w imieniu Wojewody Dolnośląskiego, zajmuje się Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje  na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025

Nr telefonu w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do kontaktu  w sprawie Programu: 71 340 63 29

Materiały :

Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego

Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej

Wniosek organu prowadzącego

Załącznik do wniosku dla organów prowadzących​_Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe

Księga znaku NPRCz 2.0 – aktualizacja (4.11.2021)

NPRCz 2.0. logotypy – aktualizacja (4.11.2021)

Księga identyfikacji wizualnej NPRCz 2.0.

Książki historyczne poświęcone historii Polski w XX wieku – propozycje

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.