30 stycznia 2023

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych. TIMSS 2023

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych !

Uprzejmie informujemy, że w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r. Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzi główne Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych – TIMSS 2023.

Badanie jest uznawane za miarodajne źródło informacji o postępach edukacji
w świecie. Jego założenia i wskaźniki  są stosowane w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowania ich osiągania w wielu krajach na świecie.

Zgodnie z procedurami międzynarodowymi do badania wylosowano 150 szkół podstawowych w całej Polski. Badaniu zostaną poddani uczniowie klas IV.

Udział w TIMSS jest dobrowolny (wymagana jest zgoda rodziców) i anonimowy. Upowszechnieniu podlegają wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, miejscowości i regionów).

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie procesu realizacji badania i udział w badaniu w przypadku, gdy Państwa szkoła zostanie wylosowana.

Należy podkreślić, że w celu uzyskania reprezentatywnych wyników, niezwykle ważne jest uczestnictwo w badaniu wylosowanych szkół, gdyż standardy badania pozwalają jedynie na niewielką skalę odmów szkół i uczniów a przekroczenie tego limitu powoduje wyłączenie kraju z porównań międzynarodowych.

Przy realizacji badań w szkołach w razie wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, zostaną zastosowane wszelkie zabezpieczenia i środki ostrożności zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Odpowiedzi na ewentualne zapytania w sprawie wspomnianego wyżej badania można uzyskać na stronie internetowej : https://timss.ibe.edu.pl/  lub kontaktując się z pracownikiem Instytutu Badań Edukacyjnych pod adresem : timss@ibe.edu.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.