24 czerwca 2022

Konkurs plastyczny „Mapy Myśli – Zaczarowany Ogród”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych!

Informujemy, że Stowarzyszenie JESTEM w siedzibą w Lublinie, w ramach projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, organizuje Ogólnopolski Konkurs pn. „Mapy myśli- Zaczarowany Ogród”, którego celem  jest rozwój umiejętności poznawczych w procesie edukacji uczestników, rozbudzanie wyobraźni, pamięci i koncentracji, samodzielności w  myśleniu i działaniu, rozwój pasji oraz zainteresowanie dzieci młodzieży nowymi formami nauki.

Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w konkursie, w  sześciu grupach wiekowych.

 • oddział przedszkolny – 0
 • uczniowie klas I- III
 • uczniowie klas IV- VI
 • uczniowie klas VII- VIII
 • młodzież szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum)
 • młodzież szkół policealnych i studenci.

Rywalizacja konkursowa polega na wykonaniu mapy myśli, w formie pracy plastycznej płaskiej, przy wykorzystaniu dowolnej techniki i przesłaniu gotowego dzieła na adres :

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świętego Jana Bosco,

ul. Krochmalna 47,

20-401 Lubin.

Termin nadsyłania prac mija 31.08. 2022 r.

Więcej szczegółowych informacji  wraz z regulaminem można odnaleźć na stronie: https://mapymysli.jestem.org.pl/zaczarowany-ogrod/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.