28 listopada 2016

Konkurs „Olimpiada Geograficzna”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy dolnośląskich szkół gimnazjalnych!

Informujemy, że Gimnazjum Nr 34 we Wrocławiu organizuje kolejną edycję konkursu pod nazwą Olimpiada Geograficzna. Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich  dolnośląskich    gimnazjów zainteresowanych geografią, jak również turystyką i krajoznawstwem. Zakres wymagań obejmuje   wiadomości   i   umiejętności   określone   w   podstawie programowej  kształcenia  ogólnego  z przedmiotu geografia na III etapie edukacyjnym poszerzone o zagadnienia geografii regionalnej i turystyki Dolnego Śląska.

Celem konkursu „Olimpiada Geograficzna” jest:

 • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania geografią,
 • podniesienie poziomu nauczania geografii,
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 • zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauk geograficznych we współczesnym świecie,
 • tworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami,
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów,
 • integracja środowisk gimnazjalnych na terenie Dolnego Śląska.

Regulamin konkursu wraz z wymaganymi formularzami dostępny na stronie http://gim34.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=226

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.