8 lutego 2024

Konkurs „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o ogłoszeniu przez Ministra Sprawiedliwości Konkursu „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!” w tematyce dotyczącej realizacji zadań z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945; dalej „ustawa”).
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych w postaci plakatu i komiksu, mających charakter informacyjny i promujący system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które będą mogły zostać wykorzystane do popularyzacji systemu nieodpłatnej pomocy.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a więc do uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Nagrodami w Konkursie są w I kategorii pracy konkursowej, tj. Plakatu:
 nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
 nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;
 nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

Nagrodami w Konkursie są w II kategorii pracy konkursowej, tj. Komiksu:
 nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
 nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;
 nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

Praca konkursowa w I kategorii polega na wykonaniu Plakatu promującego system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Plakat ten powinien przestawić system Nieodpłatnej Pomocy z punktu widzenia Uczestnika Konkursu i zachęcać do skorzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Praca konkursowa w II kategorii, polega na wykonaniu Komiksu, w polskiej wersji językowej, przedstawiającego przykładowy problem, z którym można udać się do Punktu, wraz z pozytywnym rozwiązaniem tego problemu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 marca 2024 roku.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu znajdują się w aktualnościach
na stronie https://np.ms.gov.pl/
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
nieodplatnapomoc@ms.gov.pl.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Gajewski
Zastępca Dyrektora
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.