8 lipca 2024

Konkurs na utworzenie Regionalnych Punktów Informacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) ogłasza konkurs na utworzenie Regionalnych Punktów Informacyjnych (RPI)  na lata 2024-2025. Organizacje
i instytucje posiadające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych są serdecznie zaproszone do udziału. Wnioski można składać do 31 lipca 2024 roku.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje oraz instytucje mające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych. Szczególnie zachęcamy te podmioty, które są zainteresowane promowaniem międzynarodowych programów edukacyjnych oraz pełnieniem funkcji przedstawiciela FRSE w swoim regionie.

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest docieranie z informacją o edukacyjnych programach unijnych, szczególnie do mniejszych miejscowości. Chodzi o regiony, które do tej pory nie korzystały z możliwości, jakie dają takie programy, jak m.in.: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, eTwinning oraz projekty FERS VET, FERS SE i FERS LLL.

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych skierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do:

 • przedstawicieli instytucji oświatowych;
 • nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, kadry placówek edukacyjnych;
 • przedstawicieli organów prowadzących;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 • uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych);
 • przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych.

Do głównych zadań RPI należą:

 • promowanie programów zarządzanych przez FRSE;
 • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów programów;
 • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych (minimum dwóch spotkań w ciągu roku). Narodowa Agencja Programu Erasmus+ może wydelegować ekspertów na spotkanie informacyjne, jeśli zapewnione będzie uczestnictwo minimum stu osób z grup docelowych programów zarządzanych przez FRSE;
 • pomoc FRSE w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników;
 • ewaluacja spotkań informacyjnych (ankiety);
 • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;
 • raportowanie zrealizowanych działań. Przedstawiciele RPI mają nieprzekraczalny termin dwóch tygodni na odesłanie takich dokumentów, jak:
 • promocja wizerunku FRSE (minimum dziesięć zdjęć uwzględniających prelegentów i uczestników spotkań informacyjnych);
 • wsparcie logistyczno-merytoryczne przy organizacji konferencji regionalnych w danym województwie.

 

Więcej informacji:

regulamin konkursu

projekt umowy

wzór umowy – powierzenie przetwarzania danych osobowych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

tel. kom.: 505-433-465

e-mail: mkeska@frse.org.pl

www.erasmusplus.org.pl

RPI – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (frse.org.pl)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.