12 września 2023

Kompleksowy program wsparcia kadr edukacji włączającej–województwo dolnośląskie, bezpłatne szkolenia do końca października 2023 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,

PDN Edukacja teraz. Szkolenia-Doradztwo-Doskonalenie w Wałbrzychu i Instytut ADN Sp.o.o.sp.k  wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn.: „Kompleksowy program wsparcia kadr edukacji włączającej–województwo dolnośląskie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu to podniesienie wiedzy w zakresie edukacji włączającej, które jest niezbędne w celu poprawy dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacji.

Grupa docelowa: Nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkół podstawowych/liceów ogólnokształcących.

Realizacja szkoleń: zdalnie, w czasie rzeczywistym (6 dni szkoleń łącznie 45 godzin dydaktycznych oraz 3 godziny doradztwa indywidualnego).

UWAGA! Z projektu wyklucza się osoby, które uczestniczyły w: projektach:- „Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,” „Przestrzeń Dostępnej Szkoły,” „ Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalnych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.”

link do :harmonogramu szkoleń (PDF, 114 KB):

link do formularza zgłoszeniowego

https://wlaczedukacje.pl/formularz-zgloszeniowy-dolnoslaskie/

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.