22 grudnia 2023

IX edycja Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA)

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji dziewiątej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA). Program sprawdza jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia.

Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych krajach.

Badanie PISA jest realizowane od 2000 roku. W ostatniej edycji PISA 2022 wzięło udział 81 krajów i regionów z całego świata.

W pierwszym etapie badania, zaplanowanym na 4.03-12.04.2024 r., udział weźmie 55 wylosowanych szkół ponadpodstawowych z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i podlaskiego.

Instytut Badań Edukacyjnych zwraca uwagę, że:

 • wiarygodność wyników dotyczących poziomu umiejętności polskich piętnastolatków zależy od uczestnictwa w badaniu wszystkich wylosowanych szkół;
 • wyniki badania PISA są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów;
 • organizatorzy badania nie udostępniają żadnym podmiotom listy szkół biorących udział w badaniu;
 • realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym.

Szczegółowe informacje na temat badania PISA można znaleźć na stronie: www.pisa.ibe.edu.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.