25 stycznia 2019

Informacja o szkoleniach kandydatów na egzaminatorów

Informujemy, iż okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Szkolenia te będą prowadzone do końca marca 2019 r. Warunkiem przyjęcia  na  szkolenie  jest  złożenie  kompletnej  dokumentacji (https://oke.wroc.pl/wnioski-i-formularze/).

Egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać osoba, która:

 

 1. posiada kwalifikacje wymagane   do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela  w  szkole podstawowej, z zakresu której przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty;
 2. posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni  staż  pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej
  o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni  staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych
  w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny;
 3. spełnia warunki określone w art. 10, ust. 5, pkt 2 – 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
  – Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz.976)
 4. Ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu ósmoklasisty.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby OKE:

 1. Tadeusza Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław

kontakt telefoniczny: 71 785 18 59; e- mail: szkolenia@oke.wroc.pl

 

Dla zainteresowanych link z filmami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty w celu wykorzystania na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych:

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1

Idź do góry