10 listopada 2023

Informacja o konkursie Fizyczne Ścieżki

Konkurs Fizyczne Ścieżki organizowany jest od 2005 roku przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 7 i 8 klas szkół podstawowych. W odróżnieniu od uczestników konkursów przedmiotowych i olimpiad uczniowie biorący udział w Fizycznych Ścieżkach nie rozwiązują testów ani zadań – ocenie podlega przede wszystkim przygotowana przez nich praca.

Uczestnicy Konkursu sami określają temat pracy i wybierają kategorię, w której chcą wystąpić. Mogą przedstawić pracę naukową – ta musi mieć pierwiastek badawczy i być próbą odpowiedzi na samodzielnie postawione pytanie. Odpowiedzi na nie można szukać bądź na drodze doświadczalnej – przez wykonanie eksperymentu – bądź przez teoretyczną analizę. Można także zgłosić pracę w kategorii pokaz zjawiska fizycznego. Tu oczekiwane jest nietuzinkowe zademonstrowanie dowolnego zjawiska i jego objaśnienie. Wielu uczestników Konkursu decyduje się na trzecią kategorię – esej. To niewielka praca literacka, w której uczeń wypowiada się na temat związany z fizyką, prezentując relację jaka wiąże tę dyscyplinę nauki z zagadnieniami humanistycznymi, z rozwojem cywilizacji, z ogólnoludzką kulturą.

Na prace konkursowe czekamy co roku do końca stycznia. Każda praca, która pomyślnie przejdzie kwalifikację formalną, oceniana jest przez zespół recenzencki, a najlepsze prace, decyzją członków kilkunastoosobowego Jury Konkursu, w którego skład wchodzą m.in. badacze, profesorowie wyższych uczelni, pracownicy NCBJ i IF PAN, kwalifikowane są do etapu finałowego.

Oprócz zawartości merytorycznej pracy przy ocenie brane są pod uwagę:

 • inwencja i oryginalność w wyborze tematu pracy, kreatywność w identyfikacji i podejściu do problemu badawczego,
 • samodzielność prowadzonych badań,
 • poprawność metodologiczna,
 • umiejętność analizy wyników.

Autorzy prac zakwalifikowanych do Finału prezentują je publiczności i członkom Jury podczas dwudniowego seminarium finałowego odbywającego się wiosną każdego roku w Warszawie, bądź Świerku. Po prezentacji i rozmowach z każdym z finalistów Jury Konkursu wyłania najlepsze prace w trzech kategoriach finałowych, przyznając nagrody i wyróżnienia.

Fundatorem nagród głównych są NCBJ i IF PAN. Dodatkowo Marszałek Województwa Mazowieckiego funduje laureatom stypendia, a wybrani laureaci Konkursu otrzymują tygodniowe staże w ośrodkach badawczych w Polsce (NCBJ, IF PAN). Uczniowie mogący poszczycić się tytułem laureata Konkursu otrzymują bezwarunkowy wstęp na wybrane uczelnie wyższe (dotyczy wybranych kierunków na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Świętokrzyskiej) lub – w przypadku Politechniki Warszawskiej – maksymalną liczbę punktów z fizyki (bez względu na ocenę maturalną z tego przedmiotu) w rekrutacji na studia.

Konkurs Fizyczne Ścieżki od wielu lat objęty jest patronatami honorowymi Ministra Edukacji i Nauki, a organizacja XIX i XX edycji Konkursu jest dofinansowana ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można znaleźć na stronie internetowej: fizycznesciezki.pl.

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.