bip
tel. 71 340 63 36
fax. 71 340 63 22
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 36 pok. 2009
fax. 71 340 63 22
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Wydział Organizacyjny
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
tel. 71 340 63 39
fax. 71 340 65 17

Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 71 340 63 51
fax. 71 340 63 50

Zespól ds finansowo-ksiegowych
tel. 71 340 63 21
fax. 71 340 63 35

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00


Aktualności

Innowacje pedagogiczne
2006-03-08

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r. nr 56, poz. 506) przypominamy, że 31 marca mija termin zgłaszania Kuratorowi Oświaty innowacji pedagogicznych, przewidzianych do wdrożenia w roku szkolnym 2006/2007. Zgłoszenia innowacji należy dokonać wg załączonego wzoru. Autorom innowacji przypominamy również, że:

1) Innowacje pedagogiczne to:
  • Nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
  • Działania odmienne od powszechnie obowiązujących.
  • Zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji.
  • Twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli do której szkoła/placówka została powołana.

2) Prawidłowo opracowana innowacja pedagogiczna jest rozwiązaniem:
- Systemowym.
- Ukierunkowanym na konkretny cel.
- Właściwie zorganizowanym.
- Podlegającym systematycznej ewaluacji.

3) Nie wszystkie zmiany zmierzające do podnoszenia jakości pracy szkoły są innowacyjne.

4) Rozszerzenie programu nauczania o charakterze faktograficznym, nie jest innowacją pedagogiczną w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki i nie wymaga zgłoszenia Kuratorowi Oświaty.

5) Zgodnie z § 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 220), nauczyciel ma prawo opracować własny program nauczania - samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazów Ministerstwa Edukacji i Nauki.

6) Własne programy nauczania podlegają procedurze wdrożenia, o której mowa w § 24 ust. 9 rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia.

7) Wdrożone innowacje pedagogiczne nie mogą powodować:
  • Naruszenia zasady powszechności dostępu uczniów do nauki - § 2 ust. 4 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki.
  • Profilowania klas w szkołach podstawowych i gimnazjach – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002r. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 i § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki.
  • Przekroczenia limitu tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z religii/etyki, o którym mowa § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

Dolnośląski Wicekurator Oświaty
Beata Pawłowicz

  • KARTA ZGŁOSZENIA INNOWACJI


  •    © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu