bip
tel. 71 340 63 36
fax. 71 340 63 22
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 36 pok. 2009
fax. 71 340 63 22
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Wydział Organizacyjny
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
tel. 71 340 63 39
fax. 71 340 65 17

Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 71 340 63 51
fax. 71 340 63 50

Zespól ds finansowo-ksiegowych
tel. 71 340 63 21
fax. 71 340 63 35

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00


SIO:
wiadomości archiwalne

Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin najuboższych w 2006 roku
2006-03-20


Numer sprawy KO-FK-ZP /02/06

Wrocław, 2006-03-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia:

Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w okresie wakacji 2006 roku


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Kuratorium Oświaty
PI. Powstańców Warszawy 1
kod: 50-951 Wrocław

Strona internetowa: http://www.kuratorium.wroclaw.pl

E-mail: topaz1@tlen.pl

Godziny urzędowania 8.00 do 15.30

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 pok. 2168, lub można się zwrócić pisemnie do zamawiającego o przesłanie SIWZ podając adres do korespondencji. Nr Fax 713406108, poczta elektroniczna: topaz1@tlen.pl

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia 10 złotych

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

- formy wypoczynku - kolonie
- długość turnusu - 14 dni ( 13 noclegów )
- stawka żywieniowa (wsad do kotła) 12 zł
- nie dopuszcza się używania łóżek piętrowych jak również zakwaterowania dzieci w namiotach
- maksymalna liczba osób w pokoju 4
- wykonawca zamówienia musi być właścicielem obiektu
- urządzenia sanitarne muszą znajdować się w budynku w którym zakwaterowane będą dzieci
- kolonie letnie muszą być zorganizowane na terenie województw: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i pomorskie
- dowóz dzieci na kolonie leży po stronie wykonawcy zamówienia
- wykonawca zamówienia nie może pobierać żadnych opłat od uczestników kolonii
- wykonawca zamówienia zapewnia ubezpieczenie uczestników na czas przejazdu i pobytu
- wykonawca zamówienia zapewnia opiekę medyczną

4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia – 3 części

Kolonia nr 1- dla 600 osób zlokalizowana nad morzem ( województwo pomorskie , zachodniopomorskie ), kolonia klimatyczna

Kolonia nr 2 - dla 350 osób zlokalizowana nad morzem ( województwo pomorskie , zachodniopomorskie ), kolonia z elementami socjoterapii

Kolonia nr 3- dla 216 osób - zlokalizowana w górach lub nad jeziorami, ( województwo dolnośląskie , lubuskie ), z programem turystyczno krajoznawczym

kod CPV 55243000-5

5)Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 25.06.2006r. do 31.08.2006r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- spełniają warunki określone w art.22 i art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane art.5 ust.1 pzp

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena oferty 50
Ocena standardu obiektu 30
Do¶wiadczenie wykonawcy zamówienia 10
Atrakcyjno¶ć programu 10

10) Miejsce i termin składania ofert:

Kuratorium Oświaty
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
Pokój nr 2007

Do dnia 04.05.2006r. do godz. 10.00

11) Termin związania z ofertą – 60 dni , tj. do dnia 04.07.2006r.

12) Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 08.03.2006r. oraz do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 08.03.2006r.
   © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu