5 lipca 2022

Inauguracja wojewódzka roku szkolnego 2022/2023

logo ko

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż dolnośląska inauguracja roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy, w dniu 1 września 2022 r. o godz. 11:30.

Placówka rozpoczęła swoją działalność edukacyjną z dniem 1 września 1993 r., kiedy to pierwszy dzwonek, obwieszczający rozpoczęcie roku szkolnego, zabrzmiał w Szkole Podstawowej Nr 20 z oddziałami integracyjnymi oraz w Integracyjnym Liceum Ogólnokształcącym.

Do dnia dzisiejszego Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy, jako jedyna placówka w mieście, kształci dzieci niepełnosprawne na etapie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Szkoła realizuje od 1996 roku program innowacyjny „Koncepcja Kształcenia i Wychowania Integracyjnego”, którego celem jest przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do funkcjonowania w środowisku oraz uwrażliwianie uczniów i ich rodziców na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych. Za działania na rzecz integracji Zespół Szkół Integracyjnych otrzymał tytuł „Krajowego Lidera Integracji” nadany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz tytuł „Przyjaciel osób niepełnosprawnych” nadany przez biskupa legnickiego.

Nadrzędnym celem edukacji integracyjnej w szkole jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju i przygotowanie do życia w społeczeństwie. Realizacja programu kształcenia integracyjnego ma za zadanie zapewnić pełny rozwój ucznia, przygotować go do realizacji zadań życia codziennego, podejmowania ról społecznych w środowisku lokalnym oraz dążyć do usprawniania zaburzonych funkcji psychofizycznych, kompensować i korygować odchylenia, a także eliminować (w miarę możliwości) przyczyny lub przejawy zaburzeń.

Budynek Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy pozbawiony jest barier architektonicznych. Osoby niepełnosprawne mają do dyspozycji windy i podjazdy, na korytarzach szkolnych zainstalowane są pochwyty oraz dzwonki świetlne.

Na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W szkolnej hali sportowej znajdują się w pełni wyposażone pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia rehabilitacji ruchowej. Szkoła dysponuje 3 busami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów niepełnosprawnych w 2004 roku powstało na terenie szkoły Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Integracji „Uśmiech Dziecka”. Celem stowarzyszenia jest propagowanie aktywnych form wypoczynku uczniów niepełnosprawnych oraz pozyskiwanie funduszy na leczenie i rehabilitacje dzieci niepełnosprawnych.

Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, co jest potwierdzone wysokimi lokatami uczniów w konkursach i zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy będzie funkcjonowało 47 oddziałów, w tym 21 oddziałów integracyjnych.

Do oddziałów integracyjnych będzie uczęszczało 72 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.