27 lutego 2018

Inauguracja VII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Inauguracja VII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej informuję, że zainaugurowano VII edycję funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. Zapraszam do udziału wszystkie przedszkola, szkoły i placówki dla dzieci i młodzieży zamierzające realizować zaplanowane działania w ramach kolejnej edycji.

Wzorem poprzednich edycji warunkiem przystąpienia do Sieci, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podjęcie działań na rzecz edukacji ekologicznej w środowisku szkolnym i lokalnym w okresie do 12 miesięcy. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z przyjętymi zasadami czas realizacji zgłoszonego projektu, to co najmniej 6 miesięcy. Ważne jest też, by podejmowane działania projektowe były dokumentowane w rożnej formie (kroniki, albumy, ankiety, wywiady, dokumentacja fotograficzna, filmowa, testy osiągnięć uczniów, i in.). Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów i ich ocenie znajdują się w załącznikach.

Termin nadesłania formularzy zgłoszeniowych na adres: Kuratorium Oświaty, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, upłynie 30 marca 2018 r.

Życzę Państwu Dyrektorom Przedszkoli, Szkół i Placówek oraz Nauczycielom powodzenia w realizacji projektów, a także liczę na zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

Jednocześnie informuję, że arkusz ewaluacji projektu, po zmodyfikowaniu będzie zamieszczony na naszej stronie internetowej. Arkusz ten po zakończeniu projektu należy również przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w terminie do końca kwietnia 2019 r.

Załączniki:

 

Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia

Podstawowego i Specjalnego

Małgorzata Sandecka

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.