22 września 2022

II edycja konkursu „Postaw na mediację”

Współorganizatorami II edycji konkursu mediacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Postaw na mediację” są Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Jego celem jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, rozpowszechnianie wiedzy prawniczej poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym. Uczestników konkursu ma skłonić do samodzielnego myślenia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy o mediacji jako metodzie pozasądowego rozwiązywania sporów. Konkurs ma charakter drużynowy, został podzielony na dwa etapy. Pierwszy polega na przygotowaniu scenariusza mediacji
z zakresu prawa rodzinnego, relacji rówieśniczych oraz prawa pracy, drugi etap konkursu – na przeprowadzeniu symulacji mediacji na podstawie wybranych scenariuszy przygotowanych przez uczniów w ramach pierwszego etapu konkursu. W ramach konkursu przewidziano nagrody pieniężne dla członków drużyn mediacyjnych.

Zgłoszenie drużyny należy przesłać w terminie od 15.09.2022 r. do 15.10.2022 r.

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ii-edycja-konkursu-postaw-na-mediacje

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.