2 kwietnia 2019

Godziny do dyspozycji dyrektora

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Godziny do dyspozycji dyrektora, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 poz. 703), w ośmioletniej szkole podstawowej, w tym specjalnej, branżowej szkole pierwszego stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, w klasie pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, przeznaczone na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, przydzielone i zaplanowane  w arkuszu organizacji pracy szkoły od dnia 1 września 2019 roku do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych, są wliczane do etatu nauczyciela prowadzącego te zajęcia, zgodnie z posiadanymi przez niego kwalifikacjami. W zajęciach tych mogą uczestniczyć zarówno uczniowie całej klasy lub jej część.

Dolnośląski Kurator Oświaty stoi na stanowisku, że w roku szkolnym 2019/2020, w wyjątkowych okolicznościach dopuszczalne jest przydzielenie nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy godzin uzupełniających zajęciami pozalekcyjnymi, nie więcej jednak niż 1-2 godziny lekcyjne, do pełnego etatu, pod warunkiem uzyskania uprzedniej, pisemnej, zgody organu prowadzącego.

Zgoda ta powinna stanowić załącznik do arkusza organizacji pracy szkoły przedkładanego do zaopiniowania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

 

Z poważaniem

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Idź do góry