12 sierpnia 2016

Dane dziedzinowe w Systemie Informacji Oświatowej – zmiana rozporządzenia

Terminy przekazywania niektórych danych do SIO i doprecyzowanie terminologii to najważniejsze zmiany w zmienionym rozporządzeniu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej zostało podpisane 29 lipca 2016 r.

 W rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:

  1. odstępuje się od regulowania terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, danych dotyczących rodzaju i wymiaru zajęć i czynności nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz danych dotyczących wyników sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej oraz danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu;
  2. określa się termin przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych oraz danych o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;
  3. ogranicza się liczbę określanych w rozporządzeniu terminów, w których będą przekazywane dane do bazy danych systemu informacji oświatowej, zwanego dalej „SIO”;
  4. przewiduje się gromadzenie danych o dodatkowej kategorii pracowników niebędących nauczycielami, tj. asystentów nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, lub asystentów wychowawcy świetlicy;
  5. doprecyzowuje się zakres danych gromadzonych w bazie danych SIO o nauczycielach zatrudnianych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w art. 7e ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
  6. doprecyzowuje się gromadzone w SIO informacje o możliwości korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu wyłącznie poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową. Jednocześnie proponuje się dodatnie w § 3 pkt 4 projektu rozporządzenia lit. f–h, w celu umożliwienia gromadzenia w SIO danych o korzystaniu przez szkoły z dzienników elektronicznych, elektronicznych platform edukacyjnych oraz e-podręczników;
  7. zaprzestaje się gromadzenia danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących form dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych;
  8. wskazuje się pełen katalog urlopów związanych z rodzicielstwem, mogących być przyczyną nieprowadzenia zajęć przez nauczyciela;
  9. dostosowuje się terminologię stosowaną w rozporządzeniu do terminologii używanej w przepisach regulujących funkcjonowanie sytemu oświaty.
Idź do góry