Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

12 lutego 2018

Materiały pomocnicze

– Dla osób zakładających szkoły niepubliczne lub prowadzących szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej dotyczące opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

 1. Wzory wniosków do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie pozytywnej opinii
  w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe składane przy:
 • ubieganiu się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności –
  załącznik nr 1 (ośmioletnia szkoła podstawowa, trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, szkoła policealna , trzyletnie liceum ogólnokształcące i czteroletnie technikum);
 • ubieganiu się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej działającej dotychczas bez tych uprawnień – załącznik nr 2 (ośmioletnia szkoła podstawowa, trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, szkoła policealna, trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum);
 • dokonywaniu zmian danych zgłoszonych do ewidencji – załącznik nr 3 (ośmioletnia szkoła podstawowa, trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, szkoła policealna, trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum).

Uwaga:

Osoba prowadząca szkołę w przypadku dokonywania większej liczby zmian w danych osoba prowadząca szkołę składa jeden wniosek, w którym wpisuje wszystkie planowane zmiany.

 1. Wzory załączników do wniosków do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe:
 • wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną ogólnokształcącą do przestrzegania
  14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 4
 • wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną, kształcącą w zawodach,
  do przestrzegania art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 5
 • wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w całym cyklu kształcenia – załącznik nr 6;
 • wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach, w całym cyklu kształcenia –
  załącznik nr 7;
 • wzór wykazu kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia
  w danym typie szkoły – załącznik nr 8.

– Dla osób zakładających szkoły artystyczne niepubliczne realizujące kształcenie ogólne lub prowadzących szkoły artystyczne niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej realizujące kształcenie ogólne dotyczące opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

 1. Wzory wniosków do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie pozytywnej opinii
  w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe składane przy:
 • ubieganiu się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności –
  załącznik nr 9 ,
 • ubieganiu się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole artystycznej niepublicznej działającej dotychczas bez tych uprawnień – załącznik nr 10,
 • dokonywaniu zmian danych zgłoszonych do ewidencji – załącznik nr 11

Uwaga:

Osoba prowadząca szkołę w przypadku dokonywania większej liczby zmian w danych składa jeden wniosek, w którym wpisuje wszystkie planowane zmiany.

 

 1. Wzory załączników do wniosków do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełniania wymogów określonych w  art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe:
 • wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę artystyczną niepubliczną realizującą kształcenie ogólne do przestrzegania art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 12,
 • wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w całym cyklu kształcenia –
  załącznik nr 13;
 • wzór wykazu kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia
  w danym typie szkoły – załącznik nr 14;
11 sierpnia 2016

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Przewodnik

11 sierpnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.).

Rozporządzenie

11 sierpnia 2016

Zasady przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Zasady

Idź do góry