Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

13 listopada 2019

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń uczestnikom kursów kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) nie określa wzorów zaświadczeń, które można wydawać uczestnikom kursów, o których mowa w art. 117 ust 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe. Jednocześnie przepisy rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nie odnoszą się do podmiotów, o których mowa w art. 170 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe tj. prowadzących działalność oświatową nieobejmujących prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11, w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz podmiotów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zatem, osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, o której mowa w wymienionym powyżej art. 170 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które już uzyskały i które uzyskają akredytację nie mogą wystawiać zaświadczenia o ukończeniu kursu, o którym mowa w art. 117 ust 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 uchylonego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216), ani też na podstawie uchylonego załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.), czy załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Wyjątek stanowi zaświadczenie wydawane uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Zatem osoba prowadząca placówkę opracowuje własny wzór zaświadczenia, z zastrzeżeniem, że nie może ono być pokryte giloszem, ponieważ wzór taki przewidziany jest dla świadectw szkolnych oraz zaświadczeń i dyplomów o ukończeniu kursów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

12 września 2019

Komunikat – terminy zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Komunikat – terminy zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w oparciu o:

a/ rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 z późn. zm.) – „kwalifikacje jednoliterowe”, mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.,

b/ rozporządzenie MEN z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860 z późn. zm.) – „kwalifikacje dwuliterowe”, mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,

c/ rozporządzenie MEN z 16 maja 2019 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 991) – „kwalifikacje trzyliterowe”, mogą się rozpoczynać nie wcześniej 1 września 2020 r.

6 września 2019

Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2019 r., poz. 1692)

Załącznik

11 sierpnia 2016

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Przewodnik

11 sierpnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.).

Rozporządzenie

11 sierpnia 2016

Zasady przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Zasady

Idź do góry