8 lipca 2024

Bezpieczny wypoczynek

 

Szanowni Państwo,

organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

Rodzice,

wakacje tak wyczekiwane przez dzieci i młodzież już  trwają. Mam nadzieję, że organizatorzy wypoczynku letniego  odpowiednio zadbali o przyjemne i bezpieczne spędzenie czasu uczestnikom pod troskliwą opieką profesjonalnej kadry. 

 Jednocześnie przypominam najważniejsze kwestie związane z organizacją wypoczynku:

1.  konieczność zgłoszenia każdej formy wypoczynku w elektronicznej bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministra Edukacji https://wypoczynek.men.gov.pl.

2. proszę pamiętać, że organizując wszelkie formy wypoczynku (kolonie, półkolonie, obozy), organizator zobowiązany jest do przestrzegania i korzystania z obowiązujących przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 750),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
  i młodzieży
   (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.).

3. organizator, aby uzyskać akceptację zgłoszonego wypoczynku jest zobowiązany do złożenia wymaganych dokumentów (w wersji elektronicznej lub papierowej) do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora. 

Zgłoszenia dokonuje się:

 • nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku organizowanego w kraju,
 • nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadku organizowania półkolonii oraz wypoczynku za granicą,
 • nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi.

Priorytetem podczas organizacji wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz zatrudnienie wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry.

Przypominamy: 

1. Program organizowanego wypoczynku, zarówno kolonii, jak i obozów, powinien być dostosowany do wieku dzieci, możliwości psychofizycznych i zainteresowań podopiecznych.
Powinien obejmować niezbędne działania edukacyjno-profilaktyczne, w szczególności działania prewencyjne, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, mające na celu zapobieganie zażywania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych.

2. Podczas wypoczynku, należy uwzględniać warunki pogodowe oraz występujące zagrożenia  w danym regionie. Proszę o uwrażliwienie uczestników wypoczynku na zachowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętność właściwej reakcji wobec zagrożenia.

3. Szczególnie należy pamiętać, aby  uczestnicy letniego wypoczynku korzystali tylko z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami.
Udając się w góry pamiętajmy o odpowiednim ubiorze oraz poruszaniu się po wyznaczonych szlakach górskich.

4.  W systemie bazy wypoczynku, organizator ma możliwość wydrukowania potwierdzenia o zgłoszonym wypoczynku (odrębnie dla każdego turnusu) w celu upowszechnienia informacji o zgłoszonym turnusie, okazania rodzicom, innym zainteresowanym osobom oraz np. zamieszczenia dokumentu na swojej stronie internetowej do publicznej wiadomości.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest zaktualizowany Poradnik, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące przygotowań do wyjazdów na wypoczynek.

Ważne jest, aby osobom wyjeżdżającym za granicę zostały przekazane istotne informacje
w związku z możliwością wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń związanych z pobytem na terenie danego kraju.

Zaleca się, aby organizatorzy wypoczynku, kierownik i wychowawcy wypoczynku, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

 

Życzę wszystkim bezpiecznego wypoczynku, rozwijania swoich pasji i talentów i pełnego odpoczynku.

Ewa Skrzywanek

Dolnośląski Kurator Oświaty

 

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem MEN i informacjami poświęconymi organizacji wypoczynku – link: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronach internetowych poświęconych organizacji bezpiecznego wypoczynku:

1) serwis https://bezpiecznyautobus.gov.pl/ – wpisując numer rejestracyjny pojazdu można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową;

2) strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego  system powiadamiania ratunkowego –  numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej;

3) strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych;

4) bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie m.in. są aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ipolak/;

5) rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz” https://odyseusz.msz.gov.pl/.

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, aby osoby wyjeżdżające na zorganizowane formy wypoczynku za granicę, w tym kierownik wypoczynku, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

PRZYPOMINAMY – Numery infolinii pomocowych dla osób w kryzysie psychicznym

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.