22 grudnia 2016

„ARS, czyli jak dbać o miłość ?”

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” to program opracowany w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, który jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” to program, który koncentruje się na profilaktyce używania substancji psychoaktywnych, a każda szkoła przystępująca do programu, otrzymuje specjalny pakiet materiałów edukacyjnych. Dodatkowo młodzież, nauczyciele i koordynatorzy programu mogą korzystać z platformy e-learningowej www.zdrowieciazy.pl, na której znajduje się wiele ciekawych informacji oraz szkoleń i kursów z ww. tematyki. Dla młodzieży stworzono również stronę www.e-stawiamnazdrowie.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące szkodliwości środków psychoaktywnych, jak również można zadawać pytania ekspertowi i uzyskać pomoc. Na platformie znajdują się informacje z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Dzięki dostępie do szkoleń nauczyciele będą mogli aktualizować swoja wiedzę z tego zakresu na bieżąco.

Zachęcam dyrektorów  szkół ponadgimnazjalnych do udziału w  programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”,  a nauczycieli  zapraszam by rejestrowali  się na platformie e-learningowej.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji

Małgorzta Sandecka

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.