29 czerwca 2021

Akredytacja kształcenia ustawicznego – ważna informacja

Kto może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5) ustawy Prawo oświatowe

 

Zgodnie z art. 118 w zw. z art. 117 ust. 2b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kursu umożliwiającego uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5) ustawy Prawo oświatowe, nie mogą uzyskać podmioty, o których mowa w art. 170 ust. 2 ustawy, prowadzące działalność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) i instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100).

W świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego akredytację na wskazany w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy kurs, prowadzony w oparciu o program nauczania opracowany na podstawie odrębnych przepisów, może uzyskać jedynie placówka kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, które prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat.

 

Uwaga:

  1. Wniesiona opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.
  2. Wniosek powinien uwzględniać jeden kurs.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania akredytacji przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty znajdują się na stronie www.kuratorium.wroclaw.pl w zakładce akredytacja/załatwianie spraw/Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne/komunikat w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  4. Informacje w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego można uzyskać pod numerem telefonu: 71 340 63 24
Idź do góry