bip
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 48 pok. 2007
fax. 71 340 61 08
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

br

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00

SIO:
wiadomości archiwalne

Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin najuboższych w 2006 roku
2006-03-20


Numer sprawy KO-FK-ZP /02/06

Wrocław, 2006-03-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia:

Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w okresie wakacji 2006 roku


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Kuratorium Oświaty
PI. Powstańców Warszawy 1
kod: 50-951 Wrocław

Strona internetowa: http://www.kuratorium.wroclaw.pl

E-mail: topaz1@tlen.pl

Godziny urzędowania 8.00 do 15.30

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 pok. 2168, lub można się zwrócić pisemnie do zamawiającego o przesłanie SIWZ podając adres do korespondencji. Nr Fax 713406108, poczta elektroniczna: topaz1@tlen.pl

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia 10 złotych

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

- formy wypoczynku - kolonie
- długość turnusu - 14 dni ( 13 noclegów )
- stawka żywieniowa (wsad do kotła) 12 zł
- nie dopuszcza się używania łóżek piętrowych jak również zakwaterowania dzieci w namiotach
- maksymalna liczba osób w pokoju 4
- wykonawca zamówienia musi być właścicielem obiektu
- urządzenia sanitarne muszą znajdować się w budynku w którym zakwaterowane będą dzieci
- kolonie letnie muszą być zorganizowane na terenie województw: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i pomorskie
- dowóz dzieci na kolonie leży po stronie wykonawcy zamówienia
- wykonawca zamówienia nie może pobierać żadnych opłat od uczestników kolonii
- wykonawca zamówienia zapewnia ubezpieczenie uczestników na czas przejazdu i pobytu
- wykonawca zamówienia zapewnia opiekę medyczną

4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia – 3 części

Kolonia nr 1- dla 600 osób zlokalizowana nad morzem ( województwo pomorskie , zachodniopomorskie ), kolonia klimatyczna

Kolonia nr 2 - dla 350 osób zlokalizowana nad morzem ( województwo pomorskie , zachodniopomorskie ), kolonia z elementami socjoterapii

Kolonia nr 3- dla 216 osób - zlokalizowana w górach lub nad jeziorami, ( województwo dolnośląskie , lubuskie ), z programem turystyczno krajoznawczym

kod CPV 55243000-5

5)Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 25.06.2006r. do 31.08.2006r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- spełniają warunki określone w art.22 i art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane art.5 ust.1 pzp

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena oferty 50
Ocena standardu obiektu 30
Do¶wiadczenie wykonawcy zamówienia 10
Atrakcyjno¶ć programu 10

10) Miejsce i termin składania ofert:

Kuratorium Oświaty
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
Pokój nr 2007

Do dnia 04.05.2006r. do godz. 10.00

11) Termin związania z ofertą – 60 dni , tj. do dnia 04.07.2006r.

12) Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 08.03.2006r. oraz do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 08.03.2006r.
   © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu